صفحه اصلي روايتگر http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRFdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLUtORDlaJTJmTEhGcDQlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
كتب مرتبط http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/
سايت ها http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/
سازمان ها http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/
مجلات http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/
وبلاگ ها http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/
فيلم ها http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/
گروه هاي تبليغي http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/
نرم افزارها http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/
رسانه ها و مطبوعات http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/
صفحه اصلي http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/Tmk4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtOTN0am80SmY3aHclM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/Tmk4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLW04WnVJJTJmQkxzYlklM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/Tmk4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi11OXNmQzVha3olMmY0JTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - رسانه هاي شهدايي
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
پرواز در شب

پرواز در شب

يك گردان نيروهاي ايران در محاصرة ارتش دشمن قرار مي گيرد و ارتباط آن با قرارگاه مركزي قطع مي شود چهارنفر از رزمندگان گردان انتخاب مي شوند تا براي درخواست كمك خود را به قرارگاه برسانند از آن ميان سه تن كشته مي شوند و يكي خود را به ادامه مطلب

پرواز در شب
منوي بخش ها
پربازديدها
رسانه هاي شهدايي
معرفي كتاب
با فاتحان فاو
اين مجموعه مشتمل بر خاطراتي است در ارتباط با نبرد "فاو" در جنگ تحميلي عراق كه با اشعاري چند به طبع رسيده است
معرفي كتاب
خاطرات ماندگار
كتاب حاضر بخشي از برنامه‌ي راديو معارف است با نام "خاطرات ماندگار" كه در دو بخش تنظيم شده، بخش نخست آن خاطرات حضرت آيت‌الله خامنه‌اي است و بخش دوم به خاطرات رزمندگان هشت‌ سال جنگ تحميلي، اختصاص يافته است.
معرفي كتاب عبور از آخرين خاكريز
خاطرات يك پزشك عراقي(دكتر احمد عبدالرحمن) در خرمشهر كه وقايعي را كه در مدت خدمتش در اين شهر اتفاق افتاده باز‌گو مي‌كند. اين پزشك عراقي در درگيري نيروهاي عراقي و بسيجي ايراني در آخرين ساعات آزادي خرمشهر، خود و دوست مجروحش را تسليم رزمندگان اسلام مي‌كند.
معرفي كتاب
خاكريز 202
كتاب حاضر شرح خاطرات و مشاهدات يكي از افسران ارتش جمهوري اسلامي ايران در عمليات فتح‌المبين است .كتاب از چهار بخش تشكيل شده است1 :ـ مهيا شدن براي شركت در عمليات، 2ـ هدايت عمليات و شرح وقايع، 3ـ اقدامات روي هدف و حوادث جانبي، 4ـ درس‌هايي از عمليات فتح‌المبين .
معرفي كتاب كالك هاي خاكي - دفتر يكم
شامل خاطرات «سردار عزيز جعفري» فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است كه در قالب مصاحبه و گفت‌وگو تدوين شده است. اين كتاب خاطرات جعفري را از مقطع تولد در تابستان ۱۳۳۵ تا تابستان ۱۳۶۱ يعني زمان فتح خرمشهر شامل مي‌شود.
معرفي كتاب
آينه‌هاي بي‌غبار
اين مجموعه مشتمل بر خاطراتي است از زبان خانواده‌ي عده‌اي از شهداي جنگ كه قبل از آن، نام هر شهيد به همراه تاريخ تولد و شهادت و منطقه‌ي شهادت درج شده است.
بستر آرام هور
بستر آرام هور، داستاني است واقعي، با همة فراز و نشيب‌هايش، با همة شخصيت‌هايش. اگر چه بسياري از آنان به شهادت رسيدند... و تعدادي هم هنوز زنده‌اند. همة فرازهاي اين داستان، واقعي است، 
شنام
كتاب رمانتيك از وقايع دوران جنگ كه دنياي تازه اي را روبروي خواننده كتاب قرار مي‌دهد. در سال 1360در منطقه غرب در قله اي به نام شنام عملياتي انجام مي‌گيرد.كيانوش در بازگشت از اين عمليات به همراه برادرش توسط گروهك كومله اسير مي‌شود و ...
معرفي كتاب
آيينه اسارت
در تيرماه 1359، آمريكا و اسراييل بيش‌تر كشورهاي عربي هم‌پيمان آمريكا، از ترس صدور انقلاب الهي و مردمي احساس خطري جدي كردند و براي جلوگيري از پيشرفت انقلاب، سخت به تكاپو افتاده و از هيچ تلاشي براي سرنگون كردن حكومت ايران اسلامي دريغ نكردند
معرفي كتاب
چشمان بيدار
در اين كتاب زندگي‌نامه بيست و چهارتن از شهداي اطلاعات عمليات لشكر 10 نيروي مخصوص سيدالشهدا فراهم آمده است. هر زندگي‌نامه با چند خاطره و برخي از آن‌ها با وصيت‌نامه شهدا همراه است. در پايان عكس‌هايي از شهدا به چاپ رسيده است.
قله فرياد
ذبيح‌الله عاصي‌‌زاده در سال 1362 زماني كه فرماندهي ثيپ 18 الغدير يزد و همزمان مسووليت واحد اطلاعات عمليات لشكر 8 نجف اشرف را بر عهده داشت در روز هفتم محرم الحرام در منطقه غرب بانه، در حالي كه نيرو‌هاي شناسايي را براي عمليات والفجر 4 هدايت مي‌كرد، بر اثر اصابت تركش توپ به شهادت رسيد. در اين كتاب با نگاهي كلي زندگي شهيد را مرور مي‌كند تا مخاطب به واسطه آن شناختي درباره زندگي و گذشته اين شهيد پيدا كند.
معرفي كتاب
پنجره‌اي رو به بهشت
سردار شهيد غلامرضا يزداني فرمانده توپخانه و موشكهاي نيروي زميني سپاه از مبارزان و مجاهدان رشيد و خلاق و معنوي دوران دفاع مقدس است. در اين كتاب تصويري از رشادتها، معنويتها و ايمان و مجاهدت اين شهيد از لابلاي خاطرات و نگاههاي هم‏رزمانش استخراج و در سه فصل تنظيم شده است.
معرفي كتاب
ارتباطات و امنيت ملي در جنگ ايران و عراق
در اين كتاب، نويسنده بر اساس تيترهاي روزنامه اطلاعات، تصويري اجمالي از حوادث مربوط به جنگ به دست مي‌دهد .وي در اين نوشتار برآن است نقش مسئولان سياسي و نظامي، نيز نقش ارتباطات با امنيت ملي را در درون جنگ تحميلي تشريح كند . كتاب شامل كليات، دو بخش اصلي و نتيجه‌گيري است
عطر شبوها
سرگذشت سردار شهيد محمود شهبازي هم رزم شهيد كه به بيان زندگي نامه آن شهيد بزرگوار مي پردازد. سردار شهيد جانشين لشكر 27 محمد رسول الله (ص) در فتح خرمشهر است كه در سوم خرداد سال 61 به درجه شهادت نائل مي‌شود.
معرفي كتاب
خلوت سجاده‌هاي سرخ
اين مجموعه، مشتمل است بر: شطحيات، قطعات ادبي، سروده‌هاي حماسي و عاشورايي از جنگ تحميلي و حماسه كربلا .مطالب ياد شده در دو فصل ((ادبي و عاشورايي)) و ((نوسروده‌ها)) گرد آمده است .تعدادي عكس رنگي از صحنه‌هاي جنگ تحميلي ضميمه كتاب است.
معرفي كتاب
همراز با شقايق
قطعات ادبي و نثرگونه‏اي در ستايش فداكاري‏ها، مقاومت‏ها و سلحشوري رزمندگان و مقام شهيد و شهادت است كه با الگو گرفتن از امام حسين (ع) 8 ساله به دفاع از دين و آيين مردم پرداختند. در اين متن داستانهاي كوتاهي از زندگي اين شهيدان تهيه شده است.
شب خاطره - دفتر دوم
مجموعه خاطرات مردان و زنان جنگ است كه دوازده سال اولين پنجشنبه ‏هاي هر ماه در حوزه هنري گوشه اي از خاطرات دوران دفاع خود را تعريف مي‏ كنند.
معرفي كتاب
نقد و تحليل شعر دفاع مقدس
كتاب حاضر، نقد و تحليلي است از اشعار دوران جنگ كه با يك مقدمه و هفت فصل سامان يافته است .در مقدمه پس از ارزيابي شعر از دو بعد ((قالب و ساختمان)) و ((معنوي ـ محتوايي))، نكته‌هايي در باب ويژگي‌هاي شعر جنگ ذكر مي‌شود. فصل‌هاي كتاب عبارت‌اند از: عرهاي تحليلي اين مجموعه در قالب مثنوي، رباعي، شعر نو، قصيده و غزل گردآمده است .)).
روزهاي آخر
اثر حاضر سي و هشتمين شماره از مجموعه ((خاطرات جنگ)) است كه در آن خاطرات نويسنده، به ترتيب تاريخي، در ماه‌هاي پاياني جنگ تحميلي، در دو رشته عمليات: ((بيت‌المقدس 7)) و ((غدير)) به رشته تحرير درآمده است .كتاب با تصاويري از هم رزمان نويسنده در جبهه‌هاي جنگ پايان مي‌پذيرد.
معرفي كتاب
جنگي كه بود
در هشتمين كتاب از مجموعه ((رمان ادبيات دفاع مقدس)) داستاني از جنگ تحميلي به نگارش درآمده است .در اين داستان، سرگذشت دو جانباز و خاطرات آن‌ها از دوران كودكي، جنگ و حوادثي كه پس از جنگ براي آن دو اتفاق مي‌افتد به تصوير كشيده شده است .((حبيب)) معلولي است كه با چرخ حركت مي‌كند
معرفي كتاب
اثرات جنگهاي مسلحانه بر روي زنان
در اين كتاب نويسنده تلاش كرده، تاثيرات جنگ‌هاي مسلحانه بر روي زنان را در كشورهاي مختلف بررسي كند و نشان دهد كه در هر كشور، زنان در حين جنگ و پس از آن، به چه وضعيتي دست يافتند .اين كشورها عبارت‌اند از :افغانستان، نيكاراگوا، لبنان، ويتنام، ژاپن، بوسني و هرزگوين، عراق، و ايران
ادامه مطالب